Створення: 01.03.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 29/02/2016

Рiшенням наглядової ради 29.02.2016:

  • припинено повноваження голови наглядової ради за власним бажанням Семенчева Iгоря Григоровича, володiє 3% акцiй в статутному капiталi, перебу-вав на посадi з 28.08.2013. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • призначена в.о. голови наглядової ради до найближчих загальних зборiв акцiонерiв член наглядової ради Семенчева Iрина Миколаївна, володiє 25,42% акцiй в статутному капiталi. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.