Створення: 23.04.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Мельник Олег Юрiйович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Сигма"
       Організаційно-правова форма емітента
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14120788
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Суворовський
        Поштовий індекс 73000
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок Белiнського, 15
        Міжміський код, телефон та факс 0552 263103, 0552 263103
        Електронна поштова адреса емітента 141120788@ukr.net
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.03.2012
       Річна інформація опублікована у д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) Sigma.vatua.com д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.  
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   30. Примiтки: 1. Роздiл "1. д) вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств" не заповнюється тому, що емiтент не входить до будь-яких об"єднань. 2. Роздiл "1. е) iнформацiя про рейтингове агенство" не заповнюється тому, що згiдно нормативних документiв пiдприємствук не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. 3. Роздiл "6. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв" не заповнюється тому, що черговi збори акцiонерiв планується провести в другому кварталi 2012року. 4. Роздiл "7. Iнформацiя про дивiденди" не заповнюється тому, що за пiдсумками роботи за 2010 - 2011 роки дивiденди не нараховуються i не виплачуються. 5. Роздiл "9 б) iнформацiя про облiгацiї емiтента" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало облiгацiї. 6. Роздiл "9 в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї. 7. Роздiл "9 г) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" нюється тому, що пiдприємство у звiтному перiодi не викупало власних акцiй. 8. Роздiл 12 "Iнформацiя про гарантiї третьої особи..." не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало боргових цiнних паперiв. 9. Роздiл 13 "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї..." не заповнюється тому, що пiдприємство протягом 2011 року особливу iнформацiю до ДКЦПФР не надавало 10. Копiя протоколу загальних зборiв, якi проведенi за звiтний перiод не надається тому, що черговi збори акцiонерiв планується провести в кiнцi квiтня 2012року. . 11. Рiчна фiнансова звiтнiсть, що складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не надається, тому що пiдприємство її не веде. 12. Роздiл 29 "Звiт про стан об"єкта нерухомостi" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечено об"єктами нерухомостi.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ "Сигма"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва Серiя Ф 01 № 722767
   Дата видачі 30.01.1998
   Орган, що видав свідоцтво виконавчий комiтет Херсонської мiської ради
   Зареєстрований статутний капітал 218666.00
   Сплачений статутний капітал 218666.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ХОД АППБ "Райффайзен банк "Аваль"
   МФО банку 352093 Рахунок 260023049
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком АТ "Сведбанк" (публiчне)
   МФО банку 300164 Рахунок 26008007592801

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   51.57.0 Оптова торгiвля вiдходами та брухтом
   70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна
   55.30.1 Дiяльнiсть ресторанiв
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв 580830 22.04.2011 Мiнiстерство промислової полiтики України д/н
   На право здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями 622413 09.06.2011 Регiональним управлiнням департаменту котролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i 11..2.12.0
   Заготiвля, переобка металобрухту кольорових металiв 580831 22.04.2011 Мiнiстерство промислової полiтики України д/н

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв ПАТ "Сигма" становить 60 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 4.Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) - 60. Фонд оплати працi -765,0 тис. грн. Сучасна кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченi нинi i в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної квалiфiкацiї. Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством передбачає виконання таких основних функцiй: розробка i корекцiя стратегiї формування та використання трудового потенцiалу,пiдготовка персоналу до вiдповiдної професiйної дiяльностi (виробничо-технiчне учнiвство, загальна професiйна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї, просування на службi), оцiнка персоналу, мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої продуктивностi працi, постiйний мориторiнг безпеки презпечення соцiальної захищенностi персоналу товариства. Цi та деякi iншi функцiї реалiзуються службою персоналу у тiснiй спiвпрацi, як з директором, так i з вiдповiдними структурими пiдроздiлами товариства, якi беруть участь в розробцi та реалiзацiї кадрової полiтики.

  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   засновник РВ ФДМУ 21295778 м. Херсон, Суворовський, 73000, Херсонська область, Ушакова, 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   540 фiзичних осiб якi є учасниками , д/н 100
   Усього 100
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член наглядової ради  Юрчук Катерина Iванiвна  № , виданий д/н 18.02.1997 1 365 0.03120000000% 1 365 
   Член наглядової ради  Тарасова Наталiя Володимирiвна  № , виданий д/н 18.02.1997 210 0.00480000000% 210 
   Член наглядової ради  Семенчев Iгор Iгорович  № , виданий д/н 26.06.2011 473 521 10.82700000000% 473 521 
   Член наглядової ради  Соломко Анатолiй Володимирович  № , виданий д/н 18.02.1997 5 414 0.12400000000% 5 414 
   Директор  Мельник Олег Юрiйович  № , виданий д/н 18.02.1997 5 250 0.12000000000% 5 250 
   Головний бухгалтер  Агаєва Вiкторiя Галiбовна  № , виданий д/н 18.02.1997 3 210 0.07340000000% 3 210 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Корiфадзе Марина Анзор'євна  № , виданий д/н 08.09.2009 1 000 0.02300000000% 1 000 
   Член ревiзiйної комiсiї  Липованчук Свiтлана Дмитрiєвна  № , виданий д/н 08.09.2009 1 000 0.02300000000% 1 000 
   Член ревiзiйної комiсiї  Мкртумов Артур Лєвонович  № , виданий д/н 08.09.2009 1 000 0.02300000000% 1 000 
   Усього   505 089 14.24940000000 % 505 089 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Семенчев Iгор Григорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий д/н
   Рік народження 1958
   Освіта вища. закiнчив Донецький iнститут Радянської торгiвлi.
   Стаж керівної роботи (років) 28
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник управлiння громадського харчування в Херсонськiй областi, Голова наглядової ради АТ "Сигма"
   Опис Повноваження та обов'язки регулюється Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Протягом року не переобирався. Винагороду у виглядi заробiтньої плати отримує вiдповiдно до штатного роспису. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Юрчук Катерина Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий д/н
   Рік народження 1948
   Освіта середня-спецiальна, закiнчила Херсонський технiкум радянської торгiвлi
   Стаж керівної роботи (років) 27
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор ПП "Рубiн"
   Опис Повноваження та обов'язки регулюється Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Протягом року не переобирався. Винагороду у виглядi заробiтньої плати отримує вiдповiдно до штатного роспису. Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Тарасова Наталiя Володимирiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий д/н
   Рік народження 1954
   Освіта вища, закiнчила Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi.
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник директора по персоналу АТ "Сигма"
   Опис Повноваження та обов'язки регулюється Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Протягом року не переобирався. Винагороду у виглядi заробiтньої плати отримує вiдповiдно до штатного роспису.Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Семенчев Iгор Iгорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий д/н
   Рік народження 1982
   Освіта вища, закiнчив Херсонський Державний педагогiчний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав голова Антонiвської селищної ради
   Опис Повноваження та обов'язки регулюється Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Протягом року не переобирався. Винагороду у виглядi заробiтньої плати отримує вiдповiдно до штатного роспису.Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Соломко Анатолiй Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий д/н
   Рік народження 1950
   Освіта Середня спецiальна, закiнчив Херсонське ДПТУ № 4
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав столяр АТ "Сигма"
   Опис Повноваження та обов'язки регулюється Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Протягом року не переобирався. Винагороду у виглядi заробiтньої плати отримує вiдповiдно до штатного роспису.Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мельник Олег Юрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий д/н
   Рік народження 1964
   Освіта Вища, закiнчив Київський торгiвельно-економичний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 20
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор СП "Чорне море"
   Опис Повноваження та обов'язки регулюється Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Протягом року не переобирався. Винагороду у виглядi заробiтньої плати отримує вiдповiдно до штатного роспису.Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Агаєва Вiкторiя Галiбовна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий д/н
   Рік народження 1976
   Освіта вища, закiнчила Херсонський державний техничний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Бухгалтер АТ "Сигма"
   Опис Повноваження та обов'язки регулюється Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Протягом року не переобирався. Винагороду у виглядi заробiтньої плати отримує вiдповiдно до штатного роспису. Згоди на розкриття паспортних даних не надала..
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Корiфадзе Марина Анзор'євна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий д/н
   Рік народження 1967
   Освіта вища, закiнчила Херсонський iндустрiальний iнстiтут
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав iнженер "Сигма-Агро-Iнвест"
   Опис Повноваження та обов'язки регулюється Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Протягом року не переобирався. Винагороду у виглядi заробiтньої плати отримує вiдповiдно до штатного роспису. Згоди на розкриття паспортних даних не надала..
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Липованчук Свiтлана Дмитрiєвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий д/н
   Рік народження 1955
   Освіта вища, закiнчила Одеський технологiчний iнститут торгiвельної промисловостi
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав iнженер-конструктор заводу "Реут" (Молдова)
   Опис Повноваження та обов'язки регулюється Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Протягом року не переобирався. Винагороду у виглядi заробiтньої плати отримує вiдповiдно до штатного роспису. Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мкртумов Артур Лєвонович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий д/н
   Рік народження 1976
   Освіта вища, закiнчив Херсонський державний технiчний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Українське вiддiлення мiжнародного фонду лiквiдацiї наслiдкiв аварiй i надзвичайних ситуацiй
   Опис Повноваження та обов'язки регулюється Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Протягом року не переобирався. Винагороду у виглядi заробiтньої плати отримує вiдповiдно до штатного роспису. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування фiзична особа - пiдприємець Верчук Валерiй Iванович
   Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2353901918
   Місцезнаходження Херсонська область, Днiпровський, 73036, м. Херсон, Перекопська, 193-а, кв.24
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А №006239
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2007
   Міжміський код та телефон 0552515406
   Факс 0552515406
   Вид діяльності Аудитор ), яки надає аудиторськи послуги емiтенту.
   Опис Договiр на здiйснення проведення аудиторської перевiрки № 03 вiд 02.02. 2012 р. 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Акцiонерне товариство "Сигма" створене фiзичними особами , громадянами України шляхом перетворення в результатi викупа державного майна через корпоратизацiю i розподiл майна органiзацiї орендарiв орендного пiдприємства виробничо-комерцiйної фiрми "Сигма" в акцiонерне товариство "Сигма". Органiзiцiйно-правова форма - вiдкрите акцiонерне товариство. (Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 №210704 вiд 30.01.1998, видане виконавчим комiтетом Херсонської мiської ради). Основнi види дiяльностi товариства: 51.57.0 оптова торгiвля вiдходами та брухтом; 26.61.0 виробництво виробiв з бетону для будiвництва; 70.20.0 здавання в оренду власного нерухомого майна; 55.30.1 дiяльнiсть ресторанiв; 51.21.0 оптова торгiвля зерном,насiнням та кормами для тварин; 5131.0 оптова торгiвля фруктами та овощами. Чисельнiсть працiвникiв станом на кiнець 2011 року становить 60 чоловiк. Iз них працiвникiв кафе i ресторанiв - 12;водiїв- 3 ; охорони -23 ; дирекцiї-12; iншi професiї- 10.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Фiлiй, дочiрних пiдприємств, представництв товариство не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика АТ "Сигма" вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi, вимогам Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та залишалася незмiнною протягом 2011 року. Основнi засоби вiдображаються в облiку за фактичними витратами на придбання, доставку, встановлення. спорудження та виготовлення з урахуванням дооцiнок, якi було проведено в зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року, за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України. Нарахування зносу основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським законодавством. Починаючи 01.07.1997 року амортизацiя нараховується шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду. Облiк товаро-матерiальних цiнностей ведеться по цiнi придбання без ПДВ. При списаннi запасiв при вибуттi застосовується метод ЛIФО. На малоцiннi та швидкозношувальнi предмети нараховується амортизацiя згiдно податкового законодавства 100% при вводi в експлуатацiю. Активи зм використання до 1 року списуються на затрати при передачi в експлуатацiю.
   Текст аудиторського висновку Нацiональнiй Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України;
   Керiвництву публiчного акцiонерного товариства "Сигма".

   Основнi вiдомостi про емiтента:
   o Органiзацiйно-правова форма - Публiчне акцiонерне товариство;
   o Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство "Сигма";
   o Код за ЄДРПОУ: 14120788;
   o Юридична адреса: 73000, Херсонська обл., Суворовський р-н, м. Херсон, Белiнського, 15;
   o Телефон: 0552 263103, 263618;
   o Дата державної реєстрацiї: зареєстровано 30.01.1998року виконавчим комiтетом Херсонської мiської ради;

   Аудитор провiв аудит фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства "Сигма" (надалi "Товариство") що додається, яка включає: баланс, звiт про фiнансовi результати, опис основних важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi за рiк станом на (кiнець дня) 31 грудня 2011р.
   Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Керiвництводповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення зазначеної рiчної фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Ця вiдповiдальнiсть включає планування, впровадження та пiдтримку належного внутрiшнього контролю, необхiдного для пiдготовки та достовiрного представлення рiчної фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; та прийняття облiкових оцiнок, якi вiдповiдають певним обставинам.
   Вiдповiдальнiсть аудитора.
   Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Аудитор провiв аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Мiжнароднi стандарти вимагають дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторськоїки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Пiд час оцiнки цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
   Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення власної думки.
   Висновок.
   Надана до перевiрки фiнансова звiтнiсть Товариства складена у вiдповiдностi до вибраної концептуальної основи - П(С)БО, згiдно з даними регiстрiв бухгалтерського облiку та виконана у повному обсязi. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.
   Пiдстава для висломовно-позитивної думки аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю станом на 31 грудня 2011 року, оскiльки ця дата передувала призначенню мене аудитором Товариства, але через характер облiкових записiв аудитор мав змогу пiдтвердити вартiсть, кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. На думку аудитора, надана iнформацiя дає реальне й повне уявлення про наявний склад активiв та пасивiв, що перевiряється.
   Умовно-позитивна думка.
   Результат перевiрки, за винятком питання яке зазначено вище, дає пiдставу стверджувати, що фiнансовi звiти справедливо й достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображають фiнансовий стан публiчного акцiонерного товариства "Сигма" станом на 31.12.2011 р., а також результати його дiяльностi , вiдповiдно до законодавства України, та згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

   Пояснювальний параграф.
   Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що незважаючи стабiлiзацiйнi заходи, якi вжиУрядом України з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства. Розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно Рiшення № 1360 вiд 29.09.2011 року "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик) "
   Додатковий роздiл щодо вимог законодавчих та нормативних актiв .
   Аудитор висловлює думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
   1. На думку аудитора, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського обчинного законодавства України.
   2. На думку аудитора, твердження управлiнського персоналу про те, що заявленi Товариством обсяги Статутного капiталу сплачено у встановленi законодавством термiни наведено достовiрно.
   3. З метою реалiзацiї положень Цивiльного кодексу України нами розраховано вартiсть чистих активiв Товариства станом на звiтну дату Балансу. При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром Статутного капiталу Товариства виявлено, що вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства.
   4. Станом на звiтну дату простроченi зобов'язання за векселями - не облiковуються. Зобов'язання по iпотечним цiнним паперам не облiковуються.
   5. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку вiдображено у формi №2 "Звiт про фiнансовi результати" i вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, зокрема № 15 "Доходи", № 16 "Витрати". Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.
   6. Вiдповiдно до наданих Товаданих, протягом звiтного перiоду не вiдбулись дiї, що визначенi у частинi I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". У звiтному перiодi факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi вiдсутнi.
   На думку аудитора, твердження управлiнського складу про повне розкриття особливої iнформацiї про емiтента - наведено достовiрно. Твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї , якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок") на протязi 2011 року не вiдбувались - наведено достовiрно.
   7. Розкриття iнформацiї стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку не призведено, так як цi показники для емiтентiв - акцiонерних товариств не визначенi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
   8. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювацiї з iпотечними облiгацiями.
   9. Станом на звiтну дату Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв

   Основнi вiдомостi про аудитора
   oприватний пiдприємець - аудитор Верчук Валерiй Iванович;
   oiдентифiкацiйний номер -2353901918;
   oсвiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4005 вiд 31 травня 2007року;
   oсертифiкат аудитора А № 006239 виданий аудиторською палатою України 26.04.2007року;
   oмiсцезнаходження: м. Херсон, вул. Перекопська, 193-а, кв.24;
   oтел.: 050 5982612, факс (0552) 515406: v.i.verchuk@rambler.ru.
   Аудит проведено вiдповiдно до договору № 03/01-12 вiд 02 лютого 2012 р..
   Перевiрка здiйснена з 2 по 28 лютого 2012 р.


   Аудитор В.I.Верчук
   сертифiкат А №006239
   свiдоцтво №4005

   Дата видачi висновку 28 лютого 2012 року.
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами дiяльностi товариства в 2011 роцi були: 51.57.0 - оптова торгiвля вiдходами та брухтом питома вага;
   50,7 26.61.0 - виробництво виробiв з бетону для виробництва " ;
   70.20.0 - здавання в оренду власного нерухомого майна "
   55.20.1 - дiяльнiсть кафе i ресторанiв "
   51.31.0 - оптова торгiвля фруктами та овощами "
   Вiдходи ливарного виробництва чорних металiв та сiльськогосподарчу продукцiю товариство експортувало до держав Європи та держав СНД, В оренду здається майно юридичним та фiзичним особам для ведення свого бiзнесу. Нестабiльнiсть внутрiшнього та зовнiшнього ринкiв вiдходiв та брухту чорних металiв зумовлює ризикованнiсть сфери дiяльностi товариства. На дiяльнiсть товариства мають впливи як великi монопольнi структури, так i чисельнi малi бiзнесовi структури. В зв'язку з великою питомою вагою експорта товарiв, товариство постiйно має вiд'ємне значення по податку на додану вартiсть, яка повинна вiдшкодовуваться з бюджету. Але несвоєчасне вiдшкодування приводить до великого дефiцових коштiв, що має вiдображення на своєчасностi розрахункiв з контрагентами, виплатi зар. плати, податкiв та обов'язкових платежiв.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв значних придбань та вiдчуджень не було
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Недосконалiсть законодавчої бази, зокрема податкового законодавства, та полiтика кредитування мають вагомий вплив на стан справ товариства.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства штрафних санкцiй в 2011роцi не сплачувалось
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Для веденя господарчої дiяльностi товариству недостатньо власних обiгових коштiв, тому ПАТ "Сигма" постiйно користується кредитами банкiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець року не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В 2011 роцi товариство планує продовжити свою дiяльнiсть по тим же видам дiяльностi реалiзацiї товарiв та послуг, здавання в оренду нерухомого майна.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок ПАТ "Сигма" полiтики щодо дослiджень та розробок не проводить.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи вiдсутнi
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі За 2011 рiк пiiдприємство одержало збиток в сумi 1654,0тис.грн.
   Найменування показника звiтний попереднiй
   Усього активiв 6240 7529
   Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 5708 6502
   Запаси 133 279
   Сумарна дебiторська заборгованiсть 12247 12649
   Грошовi кошти та їх еквiваленти 22 14
   Власний капiтал 471 471
   Статутний капiтал 458 458
   Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1 1
   Поточнi зобов'язання 49 22
   Вартiсть чистих активiв 471 471
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   6502.000   5708.000   0.000   0.000   6502.000   5708.000
     — будівлі та споруди   3413.000   3149.000   0.000   0.000   3413.000   3149.000
     — машини та обладнання   2635.000   2078.000   0.000   0.000   2635.000   2078.000
     — транспортні засоби   221.000   141.000   0.000   0.000   221.000   141.000
     — інші   233.000   340.000   0.000   0.000   233.000   340.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   6502.000   5708.000   0.000   0.000   6502.000   5708.000
   Опис: Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться згiдно П(С)БУ-7 "Основнi засоби", затвердженного наказом Мiнфiну України 27.04.200 №92.По первиннiй вартостi на 31.12.2011 на рахунку 10 рахується 10098,0 тис.грн. основних засобiв. Знос становить 4390,0 тис.грн. Залишкова вартiсть складає 5708,0 тис.грн. Основнi засоби товариством використовуються безпреривно. Арендованих примiщень товариство не має. Всi основнi засоби використовуються в господарчiй дiяльностi за призначенням. Ступiнь використання всiх основних засобiв становить 100%. Законсервованих основних засобiв товариство не має. Ступiнь зносу основних засобiв: Будiвлi та споруди - 43,4% Машини та обладнання - 35,0% Транспортi засоби - 74,8% Iншi - 80,8%   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   6240.000 7529.000
   219.000 219.000
   219.000 219.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (рiшення №485 вiд 17.11.2004) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного наказом мiнiстерства фiнансiв України №87 вiд 31.03.99. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = необоротнi активи + оборотнi активи + витрати майбутнiх перiодiв - довгостроковi зобов'язання - поточнi зобов'язання - забезпечення виплат i платежiв - доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (6240тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (219 тис.грн.) . Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 7602.000  X X
   ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"  07.07.2008  7602.000  12.500000000000  03.07.2011 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   Податкові зобов'язання X 15.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 4439.000  X X
   Усього зобов'язань X 12056.000  X X
   Опис: Станом на 31.12.2011р. поточнi зобов`язання товариства складають 12056,0тис.грн., у тому числi: - короткостроковi кредит 7602,0тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3069,0тис.грн.; - поточнi зобов`язання за розр: - з бюджетом 15,0тис.грн.; - зi страхування 18,0тис.грн.; - з оплати працi 55,0тис.грн.;- з учасниками 230,0тис.грн.; оточнi зобов`язання 1067,0тис.грн. За результатами дiяльностi 2011року поточнi зобов`язання товаритсва збiльшились на 22рн. за рахунок: - збiльшення непогашеного короткострокового банкiвського кредиту на 27,0тис.грн.; - зменшення кредиторсьргованостi за товари, роботи, послуги на 700,0тис.грн.; - зменшення поточних зобо вязань за розрахунками з бюджетом на 1н.; - зменшення поточних зобов язань за розрахунками зi страхування на 8,0тис.грн.; - зменшення поточних зобов язань за ками з оплати працi на 48,0тис.грн. - збiльшення iнших поточних зобов`язань на 959,0тис.грн. Зобовязань за цiнними папера фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права станом на 31.12.2011р. 
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2009 1 0
   2 2010 1 0
   3 2011 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) мандатна комiсiя 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) вiдкритоим голосуванням 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) позачерговi збори акцiонерiв не проводились  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 5
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 4
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 3
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) комiтети не створювались  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) члени наглядової ради не отримують винагороди  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) всi зазначенi вимоги  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   Х  
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена Х    
   Іншi (запишіть) усi члени наглядової ради повторно обранi  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Так  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Так  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Так  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Так  Так 
    6 Секретар загальних зборів Так  Так  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Так  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) Ні  Так  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Так  Ні 
    10 Інша посадова особа: секретар-референт Так  Так  Ні 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Ні  Так  Так  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) всi зазначенi документи 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Так  Так  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Так  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Так  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Так  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) наглядова рада  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) не задовольняв умовам договору  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада Х    
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант Х   
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) всi вищезазначенi органи  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи   Х  
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради Х   
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) за дорученням наглядової ради  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) да планує  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) передано до дипозитарiю  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття 29.03.2012 
   яким органом управління прийнятий товариство не має жодного з кодексiв 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 31.12.2011
   Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Сигма" За ЄДРПОУ 14120788
   Територія 73000, Херсонська область, Суворовський, м. Херсон, Белiнського, 15 За КОАТУУ 6510100000
   Організаційно-правова форма господарювання За КОПОФГ 231
   Орган державного управління Мiнiстерство промислової полiтики України За СПОДУ 0
   Вид економічної діяльності Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв За КВЕД 51.57.0
   Одиниця виміру Контрольна сума
   Адреса 73000, Херсонська область, Суворовський, м. Херсон, Белiнського, 15
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 0 0
   Первісна вартість 011 0 0
   Накопичена амортизація 012 0 0
   Незавершене будівництво 020 153 153
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 6502 5708
   Первісна вартість 031 10169 10098
   Знос 032 3667 4390
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   первісна вартість 036 0 0
   накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 15 15
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 6670 5876
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 12 12
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 0 0
   готова продукція 130 0 0
   Товари 140 267 121
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 3809 2413
   первісна вартість 161 3809 2413
   резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 8821 9834
   за виданими авансами 180 0 0
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 6
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 14 22
   у т. ч. в касі 231 5 3
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 19 8
   Усього за розділом ІІ 260 12942 12416
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 4
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 19612 18296

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 219 219
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 4054 4054
   Інший додатковий капітал 330 3961 3961
   Резервний капітал 340 219 219
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -924 -2213
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 7529 6240
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 0 0
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 256 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
   Усього за розділом ІІІ 480 256 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 7575 7602
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3769 3069
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 0 0
   з бюджетом 550 16 15
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 26 18
   з оплати праці 580 103 55
   з учасниками 590 230 230
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 108 1067
   Усього за розділом IV 620 11827 12056
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 19612 18296
   Примітки:
   Поточна дебiторська заборгованнiсть на 31.12.2011р. становить 2413,0 тис.грн.,iнша поточна дебiторська заборгованнiсть 6,0тис.грн., заборгованiсть бюджета перед пiдприємством 9834,0 тис.грн.. По виданим векселям заборгованностi не має. Стан кредиторської заборгованностi станом на 31.12.2011 р. становить: поточна заборгованнiсть за довгостроковими зобов'язаннями вiдсутня, кредиторська заборгованнiсть за товари, послуги, роботи - 3069,0 тис.грн., поточнi зобов'язання по розрахункам з бюджетом -15,0 тис.грн.,по страхуванню -18,0 тис.грн., по оплатi працi - 55,0 тис.грн.,заборгованнiсть по внутрiшнiх розрахунках вiдсутня.
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8052 7323
   Податок на додану вартість 015 199 227
   Акцизний збір 020 0 0
     025 0 0
   Інші вирахування з доходу 030 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 7853 7096
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 6767 5713
   Валовий:    
   — прибуток 050 1086 1383
   — збиток 055 0 0
   — Інші операційні доходи 060 9697 22312
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 0 0
   Адміністративні витрати 070 824 895
   Витрати на збут 080 1741 1611
   Інші операційні витрати 090 8866 21330
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 0 0
   — збиток 105 648 141
   Доход від участі в капіталі 110 0 0
   Інші фінансові доходи 120 27 276
   Інші доходи 130 0 121
   Фінансові витрати 140 974 992
   Витрати від участі в капіталі 150 0 0
   Інші витрати 160 59 188
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 0 0
   збиток 175 1654 924
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 0 0
   — збиток 195 1654 924
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 0 0
   — збиток 225 1654 924
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 635 720
   Витрати на оплату праці 240 765 830
   Відрахування на соціальні заходи 250 271 296
   Амортизація 260 919 584
   Інші операційні витрати 270 447 679
   Разом 280 3037 3109

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 4 373 3204 373 320
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 4 373 3204 373 320
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 -0.3782-0.2113
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 -0.3782-0.2113
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Виручка вiд реалiзацiї за 2011 без врахування податку на додану вартiсть складає7853,0 тис.грн. Сума нарахованих за рiк непрямих податкiв та iнших вiдрахувань становить 199,0 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованної продукцiї, робiт та послуг за 2011 рiк складає 6767,0 тис.грн.. Сума iнших операцiйних доходiв становить 9697,0 тис.грн.. Сума збитку складає 1654,0 тис. грн. Збитки пояснюються тим, що при зниженi обсягу реалiзацiї в 4.7 рази витрати на погашення вiдсоткiв за користування кредитом та витрати адмiнiстративнi i витрати на збут збiльшилися.
  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 10874 23249
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 0 0
   Повернення авансів 030 19 0
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
   Бюджету податку на додану вартість 040 63 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
   Цільового фінансування 060 6 0
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 4 2124
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 9667 18760
   Авансів 095 19 0
   Повернення авансів 100 0 0
   Працівникам 105 720 688
   Витрат на відрядження 110 0 0
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 0 0
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 0 0
   Відрахувань на соціальні заходи 125 319 331
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 325 312
   Цільових внесків 140 6 0
   Інші витрачання 145 21 1256
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 -111 4026
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -111 4026
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 0 67
   майнових комплексів 200 137 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 4 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 0 3183
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 141 -3116
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 0 0
   Інші надходження 330 0 40
   Погашення позик 340 0 69
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 22 870
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -22 -899
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -22 -899
   Чистий рух коштів за звітний період 400 8 11
   Залишок коштів на початок року 410 14 3
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 22 14
   Примітки:
   Загальна сума грошових коштiв на кiнець року 22,0 тис.грн. Вона складається з залишкiв на розрахункових рахунках, в касi. Протягом року на розрахунковi рахунки та в касу товариства надходили кошти вiд споживачiв за реалiзований товар, продукцiю, послуги, оренду нерухомого майна та iншi надходження. В звiтi показанi грошi та безгрошовi господарчi операцiї, якi впливають на фiнансовий результат роботи пiдприємства.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 219 0 4054 3961 219 -924 0 0 7529
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 365 0 0 365
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 219 0 4054 3961 219 -559 0 0 7894
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -1654 0 0 -1654
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -1654 0 0 -1654
   на кінець року 300 219 0 4054 3961 219 -2213 0 0 6240
   Примітки:
   Власний капiтал змiнився за рахунок отримання збиткiв в сумi 1654,0 тис.грн. пояснюються тим, щи при зменшенi обсягiв реалiзацiї товарiв, продукцiї, послуг в зрiвняннi з 2010 роком в 4,7 разiв адмiнiстративнi затрати та затрати на збут збiлишилися, крiм того були виправлення помилок на суму 365,0тис.грн..
  • Примітки

   Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — .

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 169 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 5559 2146 0 0 0 0 0 264 0 0 0 5559 2410 0 0 997 545
   Машини та обладнання 130 3313 678 1 0 0 119 119 558 0 0 0 3195 1117 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 677 456 0 0 0 117 77 40 0 0 0 560 419 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 52 29 0 0 0 0 0 13 0 0 0 52 42 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 150 110 1 0 0 0 0 41 0 0 0 151 151 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 249 248 2 0 0 0 0 3 0 0 0 251 251 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 10169 3667 165 0 0 236 196 919 0 0 0 10098 4390 0 0 997 545
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 0
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 153
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 165 0
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 0
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 0 0
   Разом 340 165 153

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 15 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 15 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 15
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 1249 0
   Операційна курсова різниця 450 12 31
   Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 98
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 8436 8737
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 974
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 27 0
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 0
   Інші доходи і витрати 630 0 59

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 3
   Поточний рахунок банку 650 19
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 22
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 12 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 0 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
   Будівельні матеріали 840 0 0 0
   Запасні частини 850 0 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
   Незавершене виробництво 890 0 0 0
   Готова продукція 900 0 0 0
   Товари 910 121 0 0
   Разом 920 133 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 2413 2413 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 6 0 0 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 0
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 256
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -256
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 -256
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 919
   Використано за рік - усього 1310 165
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 165
         з них машини та обладнання 1313 0
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0