Створення: 24.01.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/02/2018

Публічне акціонерне товариство «Сигма», місцезнаходження м.Херсон, вул.Белінського, д.15, скликає загальні збори акціонерів 27.02.2018р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет № 305, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2014-2017р.р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 5. Затвердження звіту, балансу і порядку покриття збитків за 2014-2017р.
 6. Про зміну типу товариства.
 7. Прийняття нової редакції статуту.
 8. Переобрання органів товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Барабойник Ганна Іванівна, члени комісії Хмілевська Світлана Геннадіївна, Авер’янова Світлана Броніславівна.

Питання 2:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 3:

звіт про результати діяльності за 2014-2017р.р.

Питання 4:

звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 5:

звіт про результати діяльності, баланс за 2014-2017р.р. затвердити.

Питання 6:

змінити тип товариства з публічного на приватне та затвердити нове найменування: Приватне акціонерне товариство «Сигма», скорочено ПрАТ «Сигма».

Питання 7:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною найменування товариства;

- доручити директору товариства від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 8:

8.1 відкликати з посад весь склад НР ПАТ «Сигма», утворити НР ПрАТ «Сигма», обрати НР ПрАТ «Сигма» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

8.2 обрати головою НР ПрАТ «Сигма» Семенчеву Ірину Миколаївну, членом ради – Щасливець Світлану Михайлівну;

8.3 відкликати з посад весь склад РК ПАТ «Сигма», утворити РК ПрАТ «Сигма», обрати РК ПрАТ «Сигма» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

8.4 обрати головою РК ПрАТ «Сигма» Липованчук Світлану Дмитрівну, членом РК – Розіна Романа Олександровича;

8.5 утворити одноосібний виконавчий орган товариства – Директор, обрати Директора терміном до переобрання;

8.6 обрати Директором ПрАТ «Сигма» Коріфадзе Марину Анзор’євну.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: sigma.vatua.com

Будь який акціонер Товариства має право:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення;

- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства із зазначенням про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у кабінеті № 305 до відповідальної особи – директора Коріфадзе М.А., а також в день проведення зборів в місці їх проведення.

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначені прізвище (найменування) акціонера, який її вносить, кількість, тип та/або клас належних йому акцій.

На дату повідомлення про проведення зборів:

- загальна кількість акцій у випуску товариства – 4 373 320;

- кількість голосуючих акцій – 1 258 746.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 21.02.17.

Реєстрація учасників зборів 27.02.18 з 09.00 до 09.50 за адресою їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – нотаріально посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2017/2016):

 • Усього активів 4156/4555.
 • Сумарна дбт заборгованість 4156/4555.
 • Непокритий збиток -400/-2727.
 • Власний капітал -6192/-5792.
 • Статутний капітал 219/219.
 • Поточні зобов’язання 2147/2141.
 • Чистий збиток на акцію -0,09/-0,62.
 • Кількість акцій 4273320/4273320.
 • Чисельність працівників 1/1.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 16(2769) від 24.01.18.