Створення: 23.07.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 28/08/2013

ПАТ «Сигма» скликає загальні збори акціонерів 28.08.2013р. о 10.00 за адресою: м.Херсон, вул.Белінського, 15, четвертий поверх, актова зала, з таким порядком денним:

  1. Звіт про результати діяльності за 2011-2012р.р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження річного звіту, балансу і розподілу прибутку за 2012р.
  4. Переобрання наглядової ради та ревкомісії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 21.08.13.
З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні.
Реєстрація учасників зборів 28.08.13 з 08.30 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.): Усього активів 19017/18296. Основні засоби 5141/5708. Запаси 144/133. Сумарна дебіторська заборгова-ність 13571/12253. Грошові кошти та їх еквіваленти 4/22. Власний капітал 6713/6240. Статутний капітал 219/219. Непокритий збиток -1741/-2213. Поточні зобов’язання: 12304/12056. Чистий прибут. (збиток) на одну акцію 0.11/-0.38. Вартість чистих активів 6713/6240. Чисельність працівників 40/63.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкова-ному органі Відомості ДКЦПФР № 35(1639) № від 23.07.13.