Створення: 28.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/04/2014

Публічне акціонерне товариство «Сигма» скликає загальні збори акціонерів 30.04.2014р. о 13.30 за адресою: м.Херсон, вул.Белінського, 15, четвертий поверх, актова зала, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження річного звіту, балансу і порядку покриття збитків за 2013р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до Коріфадзе М.А.

Реєстрація учасників зборів 30.04.14 з 12.30 до 13.20 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 18198/19017.
 • Основні засоби 4387/5141.
 • Довгострокові фінінвестиції 1/15.
 • Запаси 116/144.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 13540/13571.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 2/4.
 • Нерозподілений прибуток -3506/-1741.
 • Власний капітал 4948/6713.
 • Статутний капітал 219/219.
 • Поточні зобов’язання 13250/12304.
 • Збиток -0,4/-0,11.
 • Кількість акцій 4273320/4273320.
 • Чисельність працівників 28/63.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 60(1813) від 28.03.14.